NUEVAS PROPUESTAS PARA NUEVOS TIEMPOS/PROPOSAMEN BERRIAK GARAI BERRIETARAKO (1/4)

La situación socio-económica que nos toca vivir requiere que nos cuestionemos hasta qué punto nos conviene SOLTAR algunos enfoques, prácticas de gestión que aunque han sido útiles en otros tiempos ya no lo son tanto y cómo SALTAR a otros planteamientos que se adecuan mejor a las nuevas realidades. Todo ello a la vez y sin olvidar el aforismo “Allá donde crece el peligro, crece también lo que nos salva”.

Por otra parte de nuestra experiencia en los últimos años podemos afirmar que YA existen multitud de iniciativas y proyectos que están abordando, con más o menos éxito, estas cuestiones. Y aunque TODAVÍA estas iniciativas no se conocen lo suficiente son el vivero del futuro.

¡Es tiempo de compartir inquietudes, ilusiones, propuestas, experiencias!.
¡Es hora de pasar a la acción, de recorrer nuevos caminos, de avanzar!

Seguiremos informando

EL EQUIPO DEL SERVICIO DE INNOVACION

Egun bizi dugun egoera sozio-ekonomikoari begira, gure buruari galdetu behar diogu ea komeni zaigun zenbait ikuspegi, hau da, beste garai batzuetan erabilgarriak izan arren gaur egun hain baliagarriak ez ditugun kudeaketa-eginera batzuk JAREGITEA, eta nola JAUZI EGIN behar dugun egungo garaiari hobeto egokitzen zaizkion beste planteamendu batzuetara. Hori guztia, aldi berean egitea lortu behar dugu, ondoko esaera hau ahazteke: “Arriskua areago, eta salbatzen gaituen eskua ere haztenago”.

Beste alde batetik, azken urteotako esperientziari erreparatuz, esan genezake DAGOENEKO badela gai hauek guztiak –egokiago edo okerrago– garatzen eta jorratzen ari den hainbat eta hainbat ekimen eta proiektu. Eta ORAINDIK ekimen hauek aski ezagunak izan ez arren, etorkizuneko mintegi dira.

Ardurak, ilusioak, proposamenak eta esperientziak elkarrekin banatzeko garaia da!.
Lanei ekiteko garaia da, bide berriak urratsen hasteko ordua, aurrera egiteko aldia!

Jarraituko dugu informazioa ematen

BERRIKUNTZA ZERBITZUKO TALDEA

Discussion Area - Leave a Comment
*

Arbela. Bideak Eginez.