Entries Tagged as ''

NUEVAS PROPUESTAS PARA NUEVOS TIEMPOS/PROPOSAMEN BERRIAK GARAI BERRIETARAKO(4/4)

Si representamos la vida como un continuo cruce de caminos tenemos que convenir que el CRUCE ante el que nos encontramos es especialmente relevante.

Tenemos ante nosotros y nosotras todas las posibilidades abiertas. Unos caminos aparecen como muy transitados aunque con unas expectativas inciertas. Otros en cambio están muy poco explorados y las expectativas son confusas. En cualquier caso nuestra propuesta se basa en experimentar para aprender de la experiencia y para avanzar.

Por ello queremos invitarte a ti especialmente para participar en una COMUNIDAD de personas con ganas de EXPLORAR y de COMPARTIR.

Desde el Departamento de Promoción Económica queremos impulsar, con tu colaboración, diversas dinámicas para poner encima de la mesa todas aquellas cuestiones y experiencias que puedan contribuir a la construcción de nuevas realidades por venir.

Aprovechando nuestra experiencia en los últimos 3 años en el impulso de diversos foros queremos lanzar una nueva propuesta en la que converjan todas las iniciativas anteriores y en la que también quepan todas aquellas nuevas personas que deseen participar en este tipo de iniciativas.

Para ello os anunciamos el nacimiento de «ARBELA» como plataforma de encuentro y debate en el que construir entre todos y todas el futuro que deseamos para nuestras organizaciones.

En breve os enviaremos información más detallada para que puedas incorporarte a esta comunidad si ese fuera tu deseo.

Confiamos que esta iniciativa sea de tu interés. En cualquier caso estamos abiertos a cualquier propuesta que quieras hacernos llegar.

Seguimos en contacto en este largo y, seguro, fecundo caminar.

EL EQUIPO DEL SERVICIO DE INNOVACION

Baldin eta bizitza etengabeko bidegurutze gisa irudikatzen badugu, aurrean dugun GURUTZAGUNEA bereziki adierazgarria dela onartu behar dugu.

Aukera guztiak zabalik ditugu begien aurrean. Bide batzuetan trafiko handia dagoela begitanduko zaigu, igurikapenak badaezpadakoak izan arren. Beste bide batzuk, berriz, gutxi esploratu dira, eta horietan ere aski ilunak dira igurikapenak. Dena den ere, gure proposamenaren funtsa esperimentatzea da, eskarmentuaren bidez ikasteko eta aurrera egiteko.

Hori dela bide, gonbite berezia helarazi nahi dizugu, zuri, ESPLORATZEKO eta PARTEKATZEKO gogoa duen PERTSONA-ERKIDEGOAn parte har dezazun.

Ekonomi Sustapen Sailekook, lankide zaitugularik, zenbait dinamika abiarazi nahi ditugu, etorkizun diren errealitate berriak eraikitzen laguntzeko gai eta esperientzia guztiak mahai gainean jartze aldera.

Zenbait elkargune bultzatzeko lanean azken 3 urteotan izan dugun eskarmentua probestuz, proposamen berria helarazi nahi dizuegu, aurreko ekimen guztiak jasotzen eta ekimen mota hauetan esku hartu nahi duten pertsona guztiak biltzen dituen proposamena, alegia.

Horretarako, «ARBELA» deritzon ekimenaren sorrera iragartzen dizuegu. Hain zuzen ere, ekimen hori denon artean geure erakundeentzat eraiki nahi dugun etorkizuna taxutzeko topagune eta eztabaidagunea da.

Laster bidaliko dizkizuegu argibide zehatzagoak, erkidego honetan sar zaitezen, nahi baduzu.

Ziur dakigu ekimen hau interesatuko zaizuna. Dena den, proposamenen bat helarazi nahi badiguzu, prest gaude goitik behera ikusi eta aztertzeko.

Etengabe harremanetan egongo gara bide luze eta, ziur aski, oparo honetan.

BERRIKUNTZA ZERBITZUKO TALDEA

NUEVAS PROPUESTAS PARA NUEVOS TIEMPOS/PROPOSAMEN BERRIAK GARAI BERRIETARAKO (3/4)

“Lo nuevo” comienza siempre con una innovación, un nuevo mensaje rupturista, una nueva forma de VER que permita integrar aquello que merece ser conservado con aquello que conviene ser incorporado.

Y para permitir que surja lo nuevo, lo improbable, lo a veces prohibido… es preciso impulsar la creación de ESPACIOS en los que puedan brotar nuevos frutos, en los que muchas personas puedan hacer germinar sus ideas, sus proyectos, sus ilusiones.

De manera colaborativa, complementaria, incluso a veces contradictoria, sabiendo que hasta el más largo de los caminos empieza con un modesto paso.

¡Es tiempo de compartir inquietudes, ilusiones, propuestas, experiencias!.
¡Es hora de pasar a la acción, de recorrer nuevos caminos, de avanzar!

Seguiremos informando

EL EQUIPO DEL SERVICIO DE INNOVACION

Gauza “berria” berrikuntza batekin hasten da beti, mezu hausle batekin, IKUSMOLDE berri batekin; izan ere, horrela, artatu behar denaz eta txertatu behar denaz jabetzeko gai izango gara.

Eta gauza “berria”, nekez gertatzekoa, zenbaitetan debeku dena… ernetzea ahalbidetze aldera, fruitu berriak kimatuko diren EREMUAK sortzea bultzatu behar dugu, eremu horietan zenbait pertsonak beren ideiak, proiektuak eta ilusioak garatu ahal izan ditzaten.

Lankide jardun behar dugu, elkarren osagarri, zenbaitetan elkarrekiko kontraesanez beterik, betiere jakinik biderik luzeena ere urrats laburtxo batekin urratzen hasten dela.

Ardurak, ilusioak, proposamenak eta esperientziak elkarrekin banatzeko garaia da!.
Lanei ekiteko garaia da, bide berriak urratsen hasteko ordua, aurrera egiteko aldia!

Jarraituko dugu informazioa ematen

BERRIKUNTZA ZERBITZUKO TALDEA

NUEVAS PROPUESTAS PARA NUEVOS TIEMPOS/PROPOSAMEN BERRIAK GARAI BERRIETARAKO(2/4)

Ya lo decía Einstein “No podemos resolver los problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos, así que si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo”.

Pero como no existe LA solución, ni nadie tiene la varita mágica, nos parece oportuno contribuir a crear entre el mayor número posible de personas una COMUNIDAD para compartir prácticas, experiencias, éxitos, fracasos, ideas…

Y así, al vernos en los espejos de los demás, darnos cuenta de cómo construimos cada cual nuestra realidad para poder ver qué nos falta y qué nos sobra y poder pasar a nuevas acciones.

¡Es tiempo de compartir inquietudes, ilusiones, propuestas, experiencias!.
¡Es hora de pasar a la acción, de recorrer nuevos caminos, de avanzar!

Seguiremos informando

EL EQUIPO DEL SERVICIO DE INNOVACION

Einsteinek ere esan zuenez, “ezin ditzakegu arazoak ebatz arazook sortu genituenenean pentsatzen genuen moduantxe pentsatuz; hainbestez, baldin eta emaitza ezberdinak erdietsi nahi badituzu, ez ezazu beti gauza bera egin”.

Aitzitik, irtenbide BAKUNIK ez dagoenez eta inork ere ez duenez hagaxka magikorik, uste dugu egokia dela ahalik eta pertsonarik gehienen artean ERKIDEGO zabala osatzea, praktikak, esperientziak, arrakastak, porrotak, ideiak eta abar elkarrekin banatze aldera.

Eta horrela, beste pertsona batzuen ispiluetan gure burua ikusiz, bakoitzak gure errealitatea nola eraikitzen dugun konturatuko gara, eta ikusiko dugu zer behar dugun eta zer dugun sobera, ekintza berriak abian jarri ahal izateko.

Ardurak, ilusioak, proposamenak eta esperientziak elkarrekin banatzeko garaia da!.
Lanei Lanei ekiteko garaia da, bide berriak urratsen hasteko ordua, aurrera egiteko aldia!

Jarraituko dugu informazioa ematen

BERRIKUNTZA ZERBITZUKO TALDEA

NUEVAS PROPUESTAS PARA NUEVOS TIEMPOS/PROPOSAMEN BERRIAK GARAI BERRIETARAKO (1/4)

La situación socio-económica que nos toca vivir requiere que nos cuestionemos hasta qué punto nos conviene SOLTAR algunos enfoques, prácticas de gestión que aunque han sido útiles en otros tiempos ya no lo son tanto y cómo SALTAR a otros planteamientos que se adecuan mejor a las nuevas realidades. Todo ello a la vez y sin olvidar el aforismo “Allá donde crece el peligro, crece también lo que nos salva”.

Por otra parte de nuestra experiencia en los últimos años podemos afirmar que YA existen multitud de iniciativas y proyectos que están abordando, con más o menos éxito, estas cuestiones. Y aunque TODAVÍA estas iniciativas no se conocen lo suficiente son el vivero del futuro.

¡Es tiempo de compartir inquietudes, ilusiones, propuestas, experiencias!.
¡Es hora de pasar a la acción, de recorrer nuevos caminos, de avanzar!

Seguiremos informando

EL EQUIPO DEL SERVICIO DE INNOVACION

Egun bizi dugun egoera sozio-ekonomikoari begira, gure buruari galdetu behar diogu ea komeni zaigun zenbait ikuspegi, hau da, beste garai batzuetan erabilgarriak izan arren gaur egun hain baliagarriak ez ditugun kudeaketa-eginera batzuk JAREGITEA, eta nola JAUZI EGIN behar dugun egungo garaiari hobeto egokitzen zaizkion beste planteamendu batzuetara. Hori guztia, aldi berean egitea lortu behar dugu, ondoko esaera hau ahazteke: “Arriskua areago, eta salbatzen gaituen eskua ere haztenago”.

Beste alde batetik, azken urteotako esperientziari erreparatuz, esan genezake DAGOENEKO badela gai hauek guztiak –egokiago edo okerrago– garatzen eta jorratzen ari den hainbat eta hainbat ekimen eta proiektu. Eta ORAINDIK ekimen hauek aski ezagunak izan ez arren, etorkizuneko mintegi dira.

Ardurak, ilusioak, proposamenak eta esperientziak elkarrekin banatzeko garaia da!.
Lanei ekiteko garaia da, bide berriak urratsen hasteko ordua, aurrera egiteko aldia!

Jarraituko dugu informazioa ematen

BERRIKUNTZA ZERBITZUKO TALDEA

Manos a la obra

Tras el disfrute y descanso veraniegos nos vamos incorporando de nuevo al trabajo.

Tras los primeros comentarios relativos a las anécdotas de las vacaciones toca ponerse de nuevo manos a la obra. Un poco de pereza ya da, no vamos a negarlo, pero sobre todo tenemos ilusión por seguir apostando por proyectos que nos permitan construir nuestro propio porvenir.

Como hemos comentado anteriormente, de nuevo estamos en período de cambios tras el reciente relevo en la dirección del Departamento.

Así que confluyen dos elementos muy importantes a tener en cuenta.

Por una parte la incorporación de este nuevo equipo, además en un momento clave pues en breve habrá que elaborar los presupuestos para 2012 que empezarán a esbozar las propuestas de acción para el próximo año y que seguramente marcaran también tendencia para el próximo cuatrienio.

Y por otra la necesidad de dar respuesta a toda la vorágine de acontecimientos que están sucediendo a nivel económico y social. Lejos de pensar que no hay nada que hacer o que “otros u otras” nos marcarán el camino a seguir, pretendemos asumir la cuota de responsabilidad que nos corresponde y seguir, con humildad, haciendo propuestas que permitan cuestionar los modos de hacer, las formas de mirar e interpretar… y que impulsen el desarrollo de nuevos proyectos de transformación para este cambio de era.

En breve os contaremos un primer proyecto que estamos rumiando. ¡Un poco de paciencia!

¡Bienvenidos a todos los recien llegados y mucho ánimo!

Arbela. Bideak Eginez.